Resmi Senet

ARTVİNLİLER HİZMET VAKFI RESMİ SENEDİ

BÖLÜM 1
KURULUŞ, MERKEZ VE ŞUBELER, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI HUKUKİ DURUMU
MADDE 1-Öngörülen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere “ARTVİNLİLER HİZMET VAKFI” adıyla Türk Medeni Kanunun değiştirilen 903 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak bir vakıf kurulmuş olup aşağıdaki maddelerde “vakıf” kısa adıyla zikredilecektir.

 

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 2-Vakıf yönetim merkezi istanbul’da olup Vakıf merkezinin adresi Kozyatağı STFA Blokları 8.Blok Kat.16 d.67 Erenköy-İstanbul olup Merkezin vilayet sınırları içinde başka bir adrese nakli durumunda vakıf resmi senedinde değişiklik yapılması gerekmez. Yalnızca Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili yerlere bilgi verilir.
Vakıf resmi senedinde yer alan hükümler gereğince, Vakıflar genel Müdürlüğü’nden izin almak şartıyla şubeler açılabilir.
Bunların görev ve yetkileri belirtilir.

 

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3-

a- Artvinliler Hizmet Vakfı, tüm çalışmalarını Artvin ve İlçelerini kapsayacak şekilde yapmayı ana prensip olarak kabul eder.
b- Artvinliler arasında kültür ve dayanışmayı artırıcı çalışmalar yapmak.
c- Eğitimin her aşamasında, olanakları dar başarılı Artvinli öğrencilere burs vermek, eğitim araç ve gereçlerini sağlamak, barınma sorunlarını çözmek veya yardımcı olmak.
d- Yardıma muhtaç duruma düşmüş hemşehrilerin sorunları ile ilgilenmek, onlara maddi ve manevi
katkılarda bulunmak.
e- Artvin halk oyunlarının geniş kitlelere özünden hiçbir şey kaybetmeden ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
f- Artvin insanının ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.
g- Artvin’de kurulu amatör ve profesyonel çalışmalar yapan spor kulüplerine maddi ve manevi destek çalışmaları yapmak.
ğ- Artvin yöresinin örf, adet ve geleneklerinin, içimizde yaşatabilmesi için çalışmalar yapmak.
h- Değişik yerlerde yaşayan Artvinliler arasında bağlantılar kurmak, dayanışmayı arttırmak, kültürel sosyal hizmet çalışmaları yapmak
ı- Artvin’in yerel ve mülki yöneticileriyle dayanışma içerisinde Artvin’e ve Artvinliye hizmet götürecek çalışmaları yapmak.
i- Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümlerinde anma geceleri düzenlemek, sanatsal ve kültürel çalışmalar yapmak.
j- Dergi, bülten, kitap ve gazete yayımlamak.
k-Artvin yöresi halk şairlerinin eserlerinin derlenmesi, korunması ve kültürümüze kazandırılması için çalışmalar yapmak yaptırmak.
l- Artvinliler arasında, kültürel ve sosyal dayanışmayı arttırmak için yurt içi ve yurt dışı grup seyahatleri düzenlemek, yemekli yemeksiz toplantılar düzenlemek.
m- Artvin’e hizmet amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan tüm dernek ve vakıflara hizmet çalışmalarını arttıracak faaliyetlerde bulunmak.
n- Doğal çevrenin korunmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.
o- Artvinlilerin yoğun bulunduğu yerlerde yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için vakıf şubeleri açmak.

 

VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
MADDE 4-Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır veya taşınmaz veya her ikisinde müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruf yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya,devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın malvarlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda vakıf amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış, vasiyet veya sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mallar ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, diğer hisse temsil eden, mevcut, vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya gelirlerini tahsil ve sarfa, Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıflarla işbirliği yapmaya, vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için gerektiğinde onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa, Gayri menkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kurağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf, gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya,taşınır veya taşınmaz malları rehin ve ipotek etmeye ve sair teminat iradesine, Velhasıl, Vakfın amaçlarından birisinin veya tamamın gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. Maddesi’nde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak Vakıf bu yetkilerini 903 Sayılı Kanunla yasaklanan amaçla kullanamaz.

 

VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VARLIĞI
MADDE 5-
Kurucu üyeler Vakfa 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) TL, Vakfın ilk kuruluş varlığı olarak ödemiş bulunmaktadır. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük eder ve bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir

VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 6-
a-İktisap edeceği taşınır ve taşınmaz mallarla menkul kıymetlerin kira, irat, faiz ve temettüleri ve bunların satışlarından elde edilecek meblağlar,
b- Vakfın sahibi veya ortağı bulunduğu işletmelerden elde edeceği gelirler,

c- Vakfın amacına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler,
d- Vakfa yapılacak, amacına uygun, şartlı ve şartsız ölüme bağlı veya bağlı olmayan bağışlardır. Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirinin yüzde 20′sini yönetim ve idame masrafları ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan yüzde 80′ini ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.
e- Diğer her türlü gelirler.
BÖLÜM 2

VAKFIN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 7: Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Denetçilerden oluşur.
MÜTEVELLİLER HEYETİ
MADDE 8-Görevi

a-Vakfın mütevelliler heyeti, gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcilerinden oluşur. Mütevelliler heyeti, işbu vakıf senedinde belirtilen şekilde kurulan ve vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu yönetim kurulunu seçen, denetleyen, ibra eden, karar ve seçim organıdır. Vakfın mütevelliler heyeti, kurucu ve vakıf üyesi tüzel kişileri mütevelli heyeti de tüzel kişinin başkanı veya yetkili kıldığı bir gerçek kişi temsil eder.

b- Eşi veya kendisi Artvin kökenli olup da Vakfa en az 3 Cumhuriyet Altını tutarında taşınır veya taşınmaz mal veya para bağışlayan ve bu bağış yönetim kurulunca kabul edilirse, kişinin arzusu halinde kendisi, tüzel kişi ise temsilcisi yönetim kurulunun kararıyla mütevelliler heyetine kabul edilebilir. Yeni kabul edilen mütevelli heyet üyesi takip eden genel kurulda oy kullanamaz.

c- Artvin milletvekilleri, Artvin Valisi ile Artvin il ve ilçe belediye başkanları görev yaptıkları dönem içinde mütevelliler heyetinin tabii üyeleridir.

d- Vakfa ve Vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmet ve katkıları nedeniyle belirli kişilere Vakıf Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyeti kararıyla Onur Üyeliği verebilir veya Vakıf Senedinin 3. Maddesinde zikredilen amaç ve çalışma konularına aykırı davranılması halinde ise azledebilir. Mütevelli Heyeti üyesi olmayan Onur Üyesinin Genel Kurulda oy hakkı yoktur. Onur Üyeliğine uygun görülen kişiler, görevlerini ömür boyu sürdürür.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI KURALLARI
MADDE 9-
Mütevelli heyeti, yönetim kurulunun kararı üzerine her yıl olağan olarak ekim ayında toplanır. Mütevelli heyetinin toplantı günü, saati ve gündemi en az 15 gün önce e-posta, SMS ve başka yollarla mütevelliler heyeti üyelerine ve teftiş makamına bildirilir. Mütevelli heyeti ilk toplantısı, üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla çalışmalarına başlar ve mevcudun salt çoğunluğuyla karar alır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra ikinci toplantı yapılır. Bu husus üyelere ayrıca bildirilmez. İkinci toplantıda yarıdan bir fazla sayı aranmaksızın hazır bulunan üyelerle mütevelli heyeti çalışmalarına başlar. Mütevelli Heyeti toplantısını, yönetim kurulu başkanı ya da yardımcısı, yokluklarında yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşacak mütevelli heyeti, açık oyla seçilerek gündem üzerinde görüşmeler yapılır. Gündem maddelerine geçilmeden evvel hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından gündem değişikliği önerileri yapılmışsa bunlar görüşülerek gündem kesinleştirilir. Mütevelli heyetinde ancak kesinleşen gündem maddeleri görüşülebilir. Mütevelli heyet toplantılarında toplantıya katılamayacak üye sadece noter onaylı vekâletname ile temsil edilir. Toplantıya katılamayacak üye yalnızca bir üyeye vekâlet verebilir; her bir üye yalnızca katılamayan bir üyeyi temsil edebilir.

OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİLER HEYETİ
MADDE 10-
Olağanüstü mütevelli heyeti, aşağıdaki hallerde yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
a- Mütevelli heyeti üyelerinin beşte birinin aynı konu için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmaları halinde,
b- Yönetim kurulunun salt çoğunlukla karar vermesi halinde,
c- Denetleme kurulunun, Vakıf hesapları ile ilgili olarak göreceği gerek üzerine (oy birliği ile karar vermesi halinde) olağanüstü mütevelli heyet toplantısı koşullarına uygun olarak yapılır. Olağanüstü mütevelli heyetinde sadece toplantıya esas olan konu görüşülüp karara bağlanır.
MÜTEVELLİ HEYETİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 11-
Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

a- Yönetim kurulunun geçen dönem çalışma raporu, bilanço ve gelir-gider cetveli ile denetleme kurulu raporlarını incelemek, görüşmek ve yönetim kurulunun aklanması hakkında karar vermek,

b- Yönetim kurulu üyeleriyle deneticileri, danışma kurulu üyelerini ve onur üyelerini seçmek,

c- Vakfın amaç ve çalışma konularıyla yönetim kurulunun istekleri sonuçları hakkında karar vermek,

d- Yönetim kurulunun hazırladığı bütçe ve plasman planını geliştirip karara bağlamak,

e- Vakıf resmi senedi değişiklik taleplerini incelemek ve karara bağlamak,

f- Yönetim kurulunca hazırlanmış yönetmelikleri incelemek ve karara bağlamak,

g- Vakfın taşınır taşınmaz malları hakkında her türlü kararlar almak,

h- Yönetim kurulunca Vakfa fahri üye alınması önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

ı-Vakfın dağılmasına karar vermek

 

YÖNETİM KURULU
MADDE 12-

Yönetim kurulu, mütevelli heyeti üyeleri arasından gizli oyla seçilen 11 asil ve 11 yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek üyeler aldıkları oylara göre sıralanırlar. Eşitlik halinde en yaşlı üye görev alır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulunda Artvin’in her ilçesini temsil amacıyla bir kişinin bulunması temel ilkedir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE 13-
Yönetim kurulu mütevelli heyeti toplantısını müteakip yapacağı ilk toplantıda gizli oyla bir vakıf başkanı, bir başkan vekili, bir başkan yardımcısı, bir sekreter , bir sayman seçer Vakıf yönetim kurulu adına başkan yokluğunda başkan vekili veya başkan yardımcısı temsil eder. Bazı ahvalde ve ihtiyaç halinde yönetim kurulu üyelerinden birisine de temsil yetkisi verebilir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KURALLARI
MADDE 14-
Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya özürlü olsa bile bir sene içinde altı toplantıda bulunmayan üye, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır ve yerine yedek üye göreve çağrılır. Toplantı ve karar yeter sayısı, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. . Gündemin saptanması ve toplantıya çağrı Vakıf başkanınca yapılır.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15-
Yönetim kurulu Vakfın yürütme organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a- Vakfın amaç ve konularını gerçekleştirmek, mütevelli heyeti kararlarını uygulamak ve Vakıf başkanının vasıtasıyla vakfı temsil etmek, gerekli yetkili imzaları belirlemek,
b- Vakıf resmi senedi yapılacak yönetmelikler uyarınca verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak, c- Çalışma raporu, plasman planını , bilanço, gelir-gider cetvellerini bütçe tasarısını hazırlamak,
ç- Vakıf üyeliği için vaki müracaatlarını incelemek, üyeliğe kabul etmek
d- Vakfın her türlü personel kadrosunu kurumak, atamak, çalıştırmak, işlerine son vermek,
e- Mütevelli heyetinin onayına sunmak üzere yönetmelikler hazırlamak,
f- Danışma kuruluna seçilecek adayları tespit ederek mütevelli heyetine sunmak,
g- Mütevelli heyeti toplantı gündemini ve gerekli hazırlıklarını yapmak,
h- Amaç ve çalışma konularının daha iyi tahakkuk etmesi, işlemesi için gerekli gördüğü komiteleri kurmak, çalışma yöntemlerini, kurallarını tespit etmek, raporlarını hazırlamak, hem de gerekli kararları vermek,
ı- Gereğinde danışma kurulunu toplantıya çağırmak, danışma kurulu mütalaa ve raporları hakkında gerekli kararları vermek.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 16-
Denetleme kurulu, mütevelli heyeti tarafından iki yıl için seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetçiler, mütevelli heyetini müteakip aralarında bir başkan ve bir de raportör seçerek görev yaparlar. Denetçiler kurulu senede en az iki defa toplanarak Vakfın hesabını inceler, raporunu yönetim kuruluna verir. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17-
Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır a- Her altı ayda bir defterler, resmi belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri raporları yönetim kuruluna vermek, b- Her yıl sonunda bilanço gelir – gider cetveli üzerinde, yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki raporları , mütevelli heyetine vermek c- Gerektiğinde mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya çağırmak

 

MADDE 18
Denetleme kurulu üyeleri, Vakıf yönetim kurulu toplantılarına da katılarak çalışmalarını izleyebilirler.

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA
MADDE 19
Yönetim, denetim ve danışma kurullarında görev alanlar, çalışma ve hizmetleri karşılığında ücret almazlar. Yönetim kurulu kararıyla özel amaçla yaptırılacak çalışma ve incelemeler için ücret verilebilir.

 

 

VAKFIN DANIŞMA KURULU
MADDE 20

Vakıf Danışma Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu’nca önerilen ve Vakıf amaç ve çalışma konularının tahakkukunda yararlı olacak bilim, eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi, maliye teknik, sanayi, sosyal ve halkla ilişkiler alanlarında deneyimli, bilgili adaylar arasından mütevelli heyetince seçilen geçmiş dönemlerdeki vakıf yönetim kurulu başkanları hariç olmak üzere 25 kişiden oluşur. Vakıf Danışma Kurulu, 1 başkan ve 2 başkan yardımcısını seçer. Danışma kurulu üyeleri, mütevelli heyeti arasından veya Vakıf dışından olabilirler. Vakıf Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan ayrılan üyenin yerlerine yönetim kurulunca gösterilecek adaylar arasından ayrılmayı takip eden ilk mütevelli heyetinde seçim yapılır. Seçilen bu üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Süresi dolan danışma kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan Vakıf üyesi, danışma kurulunun doğal üyesidir ve aynı haklara sahiptir.

VAKFIN DANIŞMA KURULUNUN TOPLANTI KURALLARI GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 21
Vakıf Danışma Kurulu, ilk toplantısında aralarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerek göreve başlar, toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Kurul, yılda en az üç defa toplanır. Danışma kurulu başkanının veya Vakıf Yönetim Kurulunun lüzum görmesi halinde her zaman toplanarak gündemdeki konuları karara bağlar.
MADDE 22
Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a-Vakıf Yönetim Kurulunca verilmiş danışma konularında inceleme yaparak raporlar hazırlamak,
b-Vakıf amaç ve hizmet konularında doğrudan inceleme ve araştırmalar yaparak neticelerini yönetim kuruluna rapor halinde bildirmek;
c-Vakıf resmi senedi ve amaçları konusunda mütevelli heyeti, yönetim kurulu tarafından her türlü istekler hakkında mütalaa ve rapor vermek.

 

VAKIF MERKEZ ÖRGÜTÜ
MADDE 23-
Vakfın merkez örgütü, Vakıf Yönetim Kurulunca atanacak yetkili yönetici yönetiminde yeterli kadar yönetim, mali ve teknik personelden oluşur. Vakıf merkez örgütünün kadrosu, görev ve yetkileri ile sorumlulukları ve özlük hakları, Vakıf Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve mütevelli heyetinin onaylayacağı bir yönetmelik ile belirlenir.
BÖLÜM 3
VAKFIN ÇALIŞMA DÖNEMİ, MALİ UYGULAMA,YEDEK AKÇE, PLASMAN PLANI, TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
ÇALIŞMA DÖNEMİ
MADDE 24
Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak’la başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın kuruluş yılında çalışma ve hesap dönemi, Vakfın tesciline ilişkin mahkeme kararının tarihinden itibaren başlar.

 

 

MALİ UYGULAMA
Madde 25-
Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıdadır.
a- Vakfın hiçbir biçimde kar amacı olmayan safi gelirinin en az yüzde 80′i amaca uygun genel ve katma bütçeli idarelerin görevleri ve bütçeleri içinde kalan hizmetlere benzer hizmetler için harcanır,
b- Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçeye ya da Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tümü ya da bir bölümü Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere tahsis edilecektir.
c- Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar, hiçbir biçimde başka bir amaçla kullanılamaz. Yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar, yedek akçe ya da Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için de kullanılabilir.
ç- Vakfın amaçlarına tahsis ettiği gelirleri yıl içinde harcaması zorunludur. Ancak bu gelirlerin tümü ya da bir bölümü Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca onaylanmış belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir fonda tutulabilir.
d- Kurulacak eğitim tesislerinde en az yüzde 10 kapasite, yetenekli ancak maddi olanaklardan yoksun öğrencilere tahsis edilir.
e- Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulanmadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın onayına sunulur. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.
f- Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konularda sıraya konularak uygulama yapılır. Vakfın hizmet konularının gerçekleştirilmesi, resmi senette belirtilen hizmet ve çalışmalar için hazırlanacak yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür.
YEDEK AKÇE
Madde 26-
Bir çalışma dönemi içinde, Vakıf gelirlerinin ve fonlarının plasmanından ve vakfa bağlı işletmelerden elde edilen net gelir toplanır ve Vakıf Yedek Akçe hesabına esas alınır. Bu net gelirden yönetim giderleri ile 903 Sayılı Kanun gereğince saptanacak denetleme giderlerine katılma payı düşülerek kalan miktarın yüzde 10′u yedek akçe olarak ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile Vakfa bağlı işletmelerin zararlarını karşılayamayacak durumda olursa, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere onuncu yıl olağan Vakıf Yönetim Kurulu toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kararına varılırsa, aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her beş yılda bir konu, Vakıf Yönetim Kurulu’nca ele alınır.

 

DENETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYI
MADDE 27-
Bir yıl içinde bütçe gereğince elde edilecek gelirden gelirin sağlanması için yapılan giderlerin indirilmesinden sonra kalan safı gelirin kanuni nispet denetimi giderlerine katılma payı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenir. Vakfın amacına yönelik giderler ile amortisman giderleri, ödenti, borçlanma ve aktüarya faizleri gelirlerden indirilemez. Vakıflar hakkında tüzük hükümleri uyarınca en çok ödenecek tutar göz önünde tutularak ödemenin mart ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

 

PLASMAN PLANI
MADDE 28-
Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan paralarla, yıllık net gelirden ayrılan yedek akçeler gelecekteki hizmetler için toplanan bağışlar ile uzun süre harcanamayacak gelir fazlası, Vakfa en güvenilir ve en yüksek geliri sağlayacak biçimde günün ekonomik koşullarına göre Vakfın Yürütme Kurulu kararı ile nemalandırılır.

TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
MADDE 29-
Vakfı temsilen taahhüt ve ilzam edecek yazı, belge ve sözleşmeleri imzaya yetkili görevliler ile imza dereceleri Vakıf Yönetim Kurulunca saptanır.

 

BÖLÜM 4
VAKIF MALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK, RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ, DAĞITMA VE DAĞITMA KURULU, YÜRÜRLÜLÜK, VE VAKFEDENLER
VAKIF MALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK
MADDE 30
Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis edilmiş olup da vakfetme, bağışlama ve satın alma yolu ile Vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallar, ekonomik değişim ve rantabilitesini büyük ölçüde ve sürekli olarak yitirme durumuna düşürülürse, mütevelli heyeti kararı ile 903 Sayılı Kanundaki yöntem ile satılabilirler. Taşınmaz mallar ile pay senetleri ve tahviller, Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla paraya çevrilebilirler.

 

RESMİ SENETLERDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 31-
Vakıf Resmi senedi, Vakıf Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine vakıf kurucu ve üye tam sayısının 3 / 4′ünün toplantıda hazır bulunması durumunda salt çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. İlk toplantıda belirtilen yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda mütevelli heyetine katılan üye sayısının 2 / 3 çoğunluk oyu ile Vakıf Resmi senedi değiştirilebilir. Vakıf Resmi Senet değişikliğine ilişkin öneri, tasarı ve gerekçesi, on beş gün öncesinden üyelere gönderilmedikçe, mütevelli heyetinde görüşülemez.

 

DAĞILMA VE DAĞITMA KURULU
MADDE 32-
Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa mütevelli heyetinin karan ile Vakıf dağıtılır ve Vakıf Yönetim Kurulu’na yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dağılmanın tescilini isteme görevi verilir. Asliye Hukuk Mahkemesi, isteği uygun görerek dağılmanın tesciline ve Vakıf tüzel kişiliğinin sona erdiğine karar verdiği takdirde, karar tarihindeki Vakıf Yönetim Kurulu “Dağıtma Kurulu” adıyla dağıtmanın sonuna kadar görev yapar. Mahkemenin dağıtma kararında Vakıf Yönetim Kurulu’nun görev yapması sakıncalı görülürse mahkeme vakfedenler arasından bir Dağıtma Kurulu oluşturur.

 

YÖNETMELİK
MADDE 33
Bu Vakıf Resmi Senedinin uygulanmasına ilişkin hükümler bir yönetmelikle düzenlenir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 34-
Bu Vakıf Resmi Senedi’nde Hüküm bulunmaması durumunda Türk Kanunu Medenisi 903 Sayılı Kanun ve Vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK
MADDE 35-
Bu vakıf Resmi Senedi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tescile ilişkin kararının kesinleşip idari tescille yürürlüğe girer.

VAKFEDENLER VE VAKFETTİKLERİ MAL VARLIĞI

MADDE 36
Bu Vakfı kuran vakfedenler ile vakfettikleri malvarlıkları, uyrukları, meslek ve konutları aşağıda gösterilmiştir.

 

BÖLÜM 5

GEÇİCİ HÜKÜMLER
MADDE 37
İlk yönetim kurulunun görevi, vakıf kuruluşunun onaylandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde yeni yönetim kurullarını ve Vakıf organlarının seçimi için Vakıf Mütevelli Heyeti toplantısına kadar devam eder.