Artvin'den Haberler

HOPA’DA KADINLAR İSYANDA İDİ.

HOPA’DA KADINLAR İSYANDA İDİ.

Hopa KadınPlatformu ‘’ İstanbul Sözleşmesinden çekinilmesini Kabul etmiyoruz!’’

Hopa Kadın Platformu  Cumhurbaşkanı  Erdoğan tarafından feshedilen “İstanbul Sözleşmesi” çekinilmesi kararını protesto ettiler.

Hayati Akbaş

HOPA-2021 Mart ayında bir gece Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesinden çekinildiği ilan edilmişti. Bu kararı protesto etmek için Türkiye’nin değişik illerinde Barolarında destek verdiği protesto gösterileri ve basın açıklamaları yaptılar.

Hopa’da Belediye parkı önünde toplanan ve Artvin Barosunun de destek verdiği kadınlar ellerinde pankartlarla Hopa Meydanına kadar yürüdüler. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Hopa meydanında toplanan kadınlar, burada İstanbul sözleşmesinden çekilme kararını protesto ettiler. Açıklamada “Asıl adı Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa konseyi sözleşmesi olan İstanbul sözleşmesi, 45 üye ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlenme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Avrupa konseyi tarafından hazırlanan Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesidir. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa’nın İnsan Hakları ve Demokrasi çatısı olan Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği metinlerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti 1950 yılından beri Avrupa Konseyi’nin üyesidir ve konseyin politik organlarında güçlü bir şekilde temsil edilmektedir.

Sözleşmenin hazırlanmasına Türkiye öncülük etmiş, emek vermiş ve ilk imzalayan ülke olmuştur. Bu başarı, ülkemizde uzun yıllardır durmaksızın mücadele eden kadın hareketine aittir. Kadını eksik insan olarak gören dar ve gerici bakış açısının, sözleşme metnini hiç okumamış olanlara dayanarak kadınların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak istemesine karşı durmaya devam edeceğiz.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekmesi hukuka aykırıdır.

İstanbul Sözleşmesi temel hak ve hürriyetlerin korunmasına dair bir sözleşmedir. Anayasa 104. maddesi temel hak ve hürriyetlerin kararname ile düzenlenmesine izin vermemektedir.

İstanbul Sözleşmesi’nin Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre normlar hiyerarşisindeki yeri kanunların üzerindedir.

Türkiye Cumhuriyeti uluslararası olan bu sözleşmenin imzalanmasında ciddi çalışma faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bu sözleşme hükümleri Türkiye dışında belirlenmemiş Türkiye’nin sözleşme hükümlerini hazırlamada katkısı, çabası ve etkisi bulunmuştur. Hazırlık ve imza süreci sonrasında, ilk imzacı olmakla gurur duyan bir ülke iken sözleşmeden hukuka aykırı olarak çekilmenin sonuçları vahim olacaktır.

Ülkemizin sözleşmeden çekilmesi, tıpkı sözleşmeye taraf olunurken olduğu gibi, ancak TBMM kararı ile mümkün olmakta; bu bağlamda, İstanbul Sözleşmesinden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekilinmesi anayasaya aykırı bir durum teşkil etmektedir.

Türkiye’de birçok yasal düzenleme ve kurum bu sözleşmeye dayanarak inşa edilmiştir. Bu haliyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında Sosyal Hizmetler alanında yapılan birçok uygulama dayanaksız kalacaktır. İleride Şiddet Önleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM), Kadın Konuk Evleri’nin, 6284 Sayılı Yasa ve hatta Medeni Kanun’da kazanılmış hakların dahi tartışmaya açılması tehlikesi ile karşı karşıya kalınması muhtemeldir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin temel ilkelerine aykırı alınan bir çekilme iradesi birçok kadının, çocuğun, engelli ve LGBT+ bireyin ve toplumdaki dezavantajlı bireylerin en temel insan hakkı olan yaşama hakları başta olmak üzere, çalışma, eğitim ve sağlık haklarına zarar gelmesi sonucunu doğuracaktır.

Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele konusunu kapsayan sözleşme hükümlerinden vazgeçmek, şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesinden vazgeçmektir ki bu kabul edilemez” dediler.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ…

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan’da burada yaptığı konuşmada.İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın Anayasaya, Kanunlara ve Uluslararası mevzuatlara aykırı olmasına rağmen; Türkiye Barolar Birliği, Barolarımız, Dernekler, Siyasi Partiler tarafından Danıştay 10. Dairesinde açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma taleplerimizin reddi nedeniyle, 01.07.2021 tarihinde ülkemiz sözleşmeye taraf olma sıfatını kaybetmektedir.

İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ayrımcılığın ve eşitsizliğin bir sonucu olarak gören, kadına, çocuğa yönelik şiddeti engellemek için taraf devletlere, kadına yönelik her türlü şiddetin, ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına karşı şiddetle mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi görevlerini yükleyen ve artık uluslararası hukukun kaynaklarından olan örf adet hukukuna da dönüşmüş bir İnsan Hakları Sözleşmesidir.

 

Kadının insan haklarının ihlaline yol açan şiddeti önleme; bunun için de öncelikle devletlere kadın-erkek eşitliğini sağlama, ayrımcılığı önleme yükümlülüğü getiren sözleşme kadınlar için çok önemlidir.

Uzun yıllar sürdürülen mücadeleler sonucunda hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nden ve bu sözleşme doğrultusunda düzenlenen kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Danıştay’ın Anayasamıza açıkça aykırı olan bu işlemi iptal edeceği inancını muhafaza etmek istiyoruz.

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmediğimizi belirterek, Sayın Cumhurbaşkanını Anayasaya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet ediyor, kadının insan hakları kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında olarak, Türkiye’nin her yerinde Barolar ve Barolarımız Kadın Hukuku Komisyonları/Merkezleri, tarafından kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesinde imzanın çekilmesi işleminin geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz” dedi.

Daha sonra kadınlar tarafından oynanan kısa tiyatro gösterisi ardından Fındıklı Belediyesi Kadın korosunun söylediği şarkılara meydan da toplanan kadınlarda topluca eşlik ettiler.

İstanbul Sözleşmesinden çekinilmesi kararını protesto eden kadınlar daha sonra dağıldılar.